Not writing poetry

not writing poetry
being poetry
swallows