Mountain dawn.

Fresh dew drips
mountain cloud line
hangs low.